C490E1BAA1i-cC6B0C6A1ng-vE1BB81-bE1BB87nh-ung-thC6B0-ruE1BB99t

Đại cương về bệnh ung thư ruột

22/02/2018

Bệnh ung thư ruột là cụm từ được dùng để chỉ chung cho các bệnh ung thư ruột như: ung thư ruột kết, ung thư... ruột non và ung thư ruột già. Đây là những bộ phận trong quá trình Read more »